Psykolog Trine M Johnsen
Gl. Kongevej 135 A st. th
1850 Frederiksberg C.
Tlf.: 38 87 70 50